1 April 2019

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN
Food Fellows B.V. gevestigd te Honderdland 311, 2676 LV Maasdijk, Nederland en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Haaglanden onder nummer 27280102 heeft de navolgende Algemene Verkoopvoorwaarden vastgesteld:

Artikel 1 Definities
1. Wederpartij: iedere (rechts)persoon die met Food Fellows B.V. een overeenkomst aangaat, dan wel aan wie Food Fellows B.V. een aanbieding en/of offerte doet, en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen;
2. Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Food Fellows B.V. en Wederpartij tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die Overeenkomst;

Artikel 2 Toepasselijkheid
1. Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle door Food Fellows B.V. verstrekte offertes, gedane aanbiedingen, gesloten Overeenkomsten, alsmede geaccepteerde opdrachten. Aldus zijn deze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing op alle (rechts)handelingen (inclusief nalaten) van Food Fellows B.V. en haar Wederpartij ter zake.
2. Overeenkomsten zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel omvatten verkoop, commissie-, consignatie-, raam- en aanverwante overeenkomsten.
3. Wederpartij staat Food Fellows B.V. toe voor de uitvoering van het bepaalde in de Overeenkomst gebruik te maken van derden, niet zijnde werknemers van Food Fellows B.V.. De Algemene Verkoopvoorwaarden zijn ook van toepassing op door deze derden – in het kader van de uitvoering van op Food Fellows B.V. rustende verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst – verrichte rechtshandelingen.
4. Afwijkingen van en/of aanvullingen op enige bepaling in deze Algemene Verkoopvoorwaarden binden Food Fellows B.V. enkel en alleen indien deze afwijkingen en/of aanvullingen uitdrukkelijk zonder voorbehoud en schriftelijk tussen Food Fellows B.V. en Wederpartij zijn overeengekomen. De eventueel overeengekomen afwijkingen en/of aanvullingen hebben slechts betrekking op de betreffende Overeenkomst.
5. Indien en voor zover Wederpartij bij de acceptatie van een offerte of aanbod, dan wel het sluiten van een Overeenkomst, verwijst naar algemene voorwaarden niet zijnde de Algemene Verkoopvoorwaarden van Food Fellows B.V., teneinde deze algemene voorwaarden op de Overeenkomst van toepassing te laten zijn, geldt dat andere algemene voorwaarden dan de onderhavige voorwaarden slechts op de overeenkomst van toepassing zijn indien Food Fellows B.V. deze algemene voorwaarden uitdrukkelijk zonder voorbehoud en schriftelijk heeft aanvaard.
6. Indien enige bepaling van deze Algemene Verkoopvoorwaarden – na tussenkomst van een gerechtelijke instantie – nietig blijkt te zijn, wordt alleen de betreffende bepaling van toepassing uitgesloten. Alle overige bepalingen blijven hun gelding onverkort behouden.

Artikel 3 Aanbod en prijzen
1. Alle door Food Fellows B.V. gesloten overeenkomsten worden geacht tot stand te zijn gekomen in de plaats van vestiging van Food Fellows B.V., te weten Honderdland 411, 2676 LV Maasdijk, Nederland zowel voor wat betreft de uitvoering van de overeenkomst als de betaling van de overeenkomst.
2. Alle in offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en opdrachten genoemde bedragen worden in euro’s weergegeven, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. Voorts zijn alle genoemde bedragen exclusief vervoerskosten en omzetbelasting, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
3. Ieder door Food Fellows B.V. gedaan aanbod is geheel vrijblijvend.
4. Food Fellows B.V. behoudt zicht het recht voor opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren.
5. Food Fellows B.V. is niet gehouden een aanbod en/of een overeenkomst gestand te doen tegen een vermelde prijs indien deze prijs berust op een druk- en/of schrijffout.

Artikel 4 Overeenkomst
1. Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat hetwelk door een derde (Wederpartij) wordt aanvaard, heeft Food Fellows B.V. het recht het aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
2. Wederpartij zal een schriftelijke opdrachtbevestiging, dan wel een schriftelijke vastlegging van de overeenkomst ontvangen van Food Fellows B.V..
3. Indien partijen nadat de Overeenkomst tot stand is gekomen, nadere en/of aanvullende afspraken dan wel wijzigingen zijn overeengekomen, geldt dat deze slechts bindend zijn indien en voor zover deze afspraken schriftelijk zijn vastgelegd. Ook hier geldt dat de schriftelijke vastlegging kan bestaan uit de (proforma) factuur en/of opdrachtbon.
Artikel 5 Annuleren Overeenkomst
1. Annulering van de Overeenkomst door de Wederpartij is uitsluitend mogelijk indien zulks schriftelijk geschiedt vóór het begin van uitvoering van de Overeenkomst. Met inachtneming van het hierna bepaalde zullen in geval van annulering te allen tijde alle gemaakte voorbereidingskosten door Food Fellows B.V. aan de Wederpartij in rekening worden gebracht.
2. Indien annulering van de overeenkomst plaatsvindt binnen de 72 uur die zijn gelegen voor het overeengekomen tijdstip van levering, en Food Fellows B.V. de geannuleerde producten niet meer aan derde kan verkopen, is de Wederpartij naast de voorbereidingskosten, een schadevergoeding verschuldigd welke wordt vastgesteld op 50% van de overeengekomen prijs.
3. Vindt annulering plaats later dan 24 uur voorafgaand aan het overeengekomen tijdstip van levering, dan is de Wederpartij de volledige overeengekomen prijs verschuldigd.

Artikel 6 Levering- en Retour(en)
1. De overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
2. Vertraging in de aflevering – voor zover binnen de grenzen van redelijkheid blijvend – geven de Wederpartij geen recht op ontbinding van de Overeenkomst dan wel enige schadevergoeding.
3. De door Food Fellows B.V. geleverde hoeveelheid wordt voor wat betreft aantal en gewicht, alsmede publiek en/of privaatrechtelijk voorgeschreven eisen geacht te voldoen aan datgene wat partijen ter zake zijn overeengekomen, behoudens door de Wederpartij te leveren tegenbewijs. Aldus komen partijen ter zake een expliciet bewijsvermoeden overeen.
4. Levering vindt plaats bij klant, tenzij partijen ter zake schriftelijk anders zijn overeengekomen. Het moment van levering is het moment waarop de zaken of bij de klant of op de afgesproken afleverplaats worden afgeleverd. Bij Free on Truck vindt levering af magazijn plaats.
5. Indien partijen zijn overeengekomen dat Food Fellows B.V. de door haar te leveren zaken ten behoeve van de Wederpartij zal opslaan, al dan niet bij haar zelf of bij een derde, vindt de aflevering plaats op het moment dat de zaken worden opgeslagen.
6. Food Fellows B.V. is steeds gerechtigd alvorens aan de op haar rustende verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst te voldoen, voldoende zekerheid voor het nakomen van de betalingsverplichtingen van de Wederpartij te vorderen.
7. Indien de Wederpartij aan Food Fellows B.V. nog enige betalingsverplichting heeft, in het bijzonder indien facturen van Food Fellows B.V. door Wederpartij nog geheel of gedeeltelijk onbetaald zijn gebleven, is Food Fellows B.V. gerechtigd de leveringsverplichtingen op te schorten totdat de Wederpartij aan al zijn verplichtingen heeft voldaan.
8. De mogelijkheid om producten te retourneren is alléén mogelijk na schriftelijke toestemming.
9. Indien de retour gestuurde producten beschadigd bij Food Fellow B.V. aankomen, is het Food Fellow B.V. toegestaan de waardevermindering van het product in mindering te brengen op het aan de wederpartij te vergoeden bedrag.

Artikel 7 Aanvaarding en reclame
1. Wederpartij dient direct na levering door Food Fellows B.V. van de overeengekomen zaken deze te controleren. Deze controle dient plaats te vinden in het bijzijn van de chauffeur. Wederpartij dient na te gaan of de geleverde zaken voldoen aan het bepaalde in de Overeenkomst, te weten:
a. of de juiste zaken zijn geleverd;
b. of de geleverde zaken wat betreft kwantiteit (aantal, hoeveelheid, gewicht) overeenstemmen met hetgeen partijen ter zake zijn overeengekomen.
c. of de geleverde zaken voldoen aan de daaraan te stellen en ter zake overeengekomen kwaliteitseisen, oftewel de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of voor handelsdoeleinden met eventueel de daarbij behorende houdbaarheid.
2. Indien levering van de zaken geschiedt af magazijn, dan dient de Wederpartij de geleverde zaken in de daarvoor bestemde ruimte van Food Fellows B.V. of op de door Food Fellows B.V. aangewezen locatie, te controleren.
3. Eventuele tekortkomingen en bezwaren die niet zien op omstandigheden zoals vermeld in lid 1 van dit artikel onder sub b, dienen onmiddellijk na constatering – doch uiterlijk binnen 24 uur na aflevering – daarvan schriftelijk aan Food Fellows B.V. te worden gemeld. Indien Food Fellows B.V. niet binnen deze termijn een klacht ontvangt, worden de goederen geacht te zijn geleverd conform het bepaalde in de Overeenkomst en zonder enige tekortkoming.
4. Het bepaalde in dit artikel is onverkort van toepassing indien de door Food Fellows B.V. geleverde zaken ten behoeve van de Wederpartij worden afgeleverd bij een derde. Aldus kan de Wederpartij nooit en te nimmer aan Food Fellows B.V. tegenwerpen dat hij de geleverde zaken niet heeft gekeurd en gecontroleerd omdat deze elders, bij een derde, waren opgeslagen.
5. Wederpartij is gehouden zich te allen tijde als een zorgvuldig schuldenaar en/of bezitter voor het behoud van de zaken zorg te dragen.

Artikel 8 Betalingen
1. De Wederpartij dient de overeengekomen prijs na ontvangst van de op de levering betrekking hebbende factuur te voldoen – zonder korting of een beroep op compensatie – binnen 7 dagen na factuurdatum, tenzij een andere regeling is overeengekomen.
2. Verrekening door de Wederpartij van de door Food Fellows B.V. gefactureerde bedragen met een door haar (Wederpartij) gestelde tegenvordering, dan wel opschorting van betaling door de Wederpartij in verband met een door deze gestelde tegenvordering, is niet toegestaan, tenzij Food Fellows B.V. de verschuldigdheid van de tegenvordering uitdrukkelijk en zonder voorbehoud heeft erkend, dan wel het bestaan van de tegenvordering in rechte onherroepelijk is vastgesteld.
3. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de Wederpartij een boeterente verschuldigd van 1% per maand, onverminderd de overige rechten van Food Fellows B.V. zoals het recht op vergoeding van de buitengerechtelijke kosten en wettelijke rente.
4. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de Wederpartij – zonder voorafgaande ingebrekestelling – over het openstaande bedrag de wettelijke handelsrente verschuldigd. Voor zover in rechte vast mocht komen te staan dat Wederpartij niet de wettelijke handelsrente is verschuldigd, is zij aan Food Fellows B.V. de wettelijke rente verschuldigd.
5. Indien de Wederpartij ook nadat zij door Food Fellows B.V. in gebreke is gesteld nalatig blijft om de openstaande bedragen aan Food Fellows B.V. te voldoen, is zij naast het alsdan verschuldigde totale bedrag, bestaande uit de openstaande bedragen vermeerderd met de verschuldigde rente, tevens gehouden tot vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten. De hoogte van de buitengerechtelijke incassokosten wordt vastgesteld op 15% van de verschuldigde hoofdsom.
6. Door de Wederpartij gedane betalingen strekken steeds eerst tot voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens ter voldoening van de opeisbare facturen die het langst openstaan. Dat is niet anders indien de Wederpartij vermeldt dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud
1. Door Food Fellows B.V. geleverde zaken blijven in eigendom aan haar toebehoren tot het moment van volledige betaling van alle vorderingen van Food Fellows B.V. op de Wederpartij uit hoofde van tussen hen gesloten overeenkomsten, met inbegrip van rente en kosten.
2. Wederpartij is slechts bevoegd tot het doorverkopen van door Food Fellows B.V. geleverde zaken die onder het eigendomsvoorbehoud, zoals weergegeven in lid 1 van dit artikel, vallen, indien doorverkoop valt onder de normale bedrijfsuitvoering van Wederpartij.
3. Indien de Wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt, dan wel indien er bij Food Fellows B.V. gegronde vrees bestaat dat de Wederpartij niet in staat is zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst na te komen, dan wel het vermoeden bestaat dat de Wederpartij de op hem rustende verplichtingen niet na wil komen, dan is Food Fellows B.V. gerechtigd door haar geleverde zaken – waarop het in lid 1 van dit artikel genoemde eigendomsvoorbehoud rust – bij de Wederpartij dan wel de derde die de zaken voor de Wederpartij houdt, terug te halen dan wel terug te doen halen. Wederpartij is verplicht mee te werken aan een dergelijke actie zijdens Food Fellows B.V..
4. Indien derden enig recht op de door Food Fellows B.V. onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, dient de Wederpartij Food Fellows B.V. hiervan per ommegaande van op de hoogte te stellen. Voorts dient de Wederpartij deze derde te wijzen op de omstandigheid dat de zaken zijn geleverd onder eigendomsvoorbehoud. Wederpartij dient de derde in het bezit te stellen van de tussen partijen gesloten overeenkomst waaruit blijkt dat ten aanzien van de geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud is gemaakt.
5. Wederpartij is verplicht mee te werken aan alle maatregelen die Food Fellows B.V. wenst te treffen ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de door haar geleverde zaken.
6. Wederpartij verzekert de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken tegen diefstal en brand -, ontploffing- en waterschade.
Artikel 10 Aansprakelijkheid en risico
1. Indien Wederpartij door Food Fellows B.V. geleverde zaken onder zich heeft welke in eigendom toebehoren aan Food Fellows B.V. (inclusief emballage) en/of vallen onder het eigendomsvoorbehoud zoals genoemd in artikel 9 van deze Algemene Verkoopvoorwaarden, is Wederpartij vanaf het moment dat de zaken aan hem zijn geleverd tot het moment van teruggave van deze zaken, dan wel het moment van overgang van de eigendom van deze zaken, aansprakelijk voor schade welke wordt veroorzaakt door en/of met deze zaken.
2. Voorts is de Wederpartij aansprakelijk – indien hij zaken onder zich heeft welke in eigendom toebehoren aan Food Fellows B.V. (inclusief emballage) en/of vallen onder het eigendomsvoorbehoud zoals genoemd in artikel 9 van deze Algemene Verkoopvoorwaarden – voor schade door Food Fellows B.V. geleden als gevolg van beschadiging, verlies of het tenietgaan van deze zaken en welke schade is ontstaan in de periode gelegen tussen het moment waarop Food Fellows B.V. de zaken heeft geleverd en het moment van teruggave van deze zaken dan wel het moment van de overgang van de eigendom van deze zaken.
3. Indien Food Fellows B.V. als gevolg van aan de Wederpartij toe te rekenen omstandigheden gebruik dient te maken van haar eigendomsvoorbehoud, maar desalniettemin schade lijdt, is de Wederpartij aansprakelijk voor de door Food Fellows B.V. geleden schade.
4. Wederpartij zal – indien hij in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst zaken onder zich heeft welke in eigendom aan Food Fellows B.V. toebehoren (inclusief emballage) en/of vallen onder het eigendomsvoorbehoud zoals genoemd in artikel 9 van deze Algemene Verkoopvoorwaarden, in geval van diefstal, verlies of schade aan de zaken welke door Food Fellows B.V. aan hem zijn geleverd, hiervan direct melding maken aan Food Fellows B.V.. Tevens zal de Wederpartij in geval van diefstal of molestschade hiervan direct aangifte doen bij de politie van de gemeente alwaar de diefstal heeft plaats gevonden c.q. waar de molest is aangericht. Wederpartij dient Food Fellows B.V. een kopie van deze aangifte te verstrekken.
5. Indien Food Fellows B.V. zaken aan de Wederpartij heeft geleverd die in eigendom toebehoren aan een derde, dan vrijwaart de Wederpartij Food Fellows B.V. voor alle claims van deze derde die verband houden met schade welke is veroorzaakt door en/of met de zaken welke Food Fellows B.V. aan de Wederpartij heeft geleverd, alsmede schade aan de door Food Fellows B.V. aan de Wederpartij geleverde zaken.
6. Indien de Wederpartij, dan wel een derde aan wie de Wederpartij de door Food Fellows B.V. geleverde zaken heeft doorgeleverd, een recallactie uitvoert dan wel laat uitvoeren, dan kan Food Fellows B.V. slechts aansprakelijk worden gehouden voor (een deel) van de daarmee gepaard gaande kosten, indien i) vast komt te staan dat Food Fellows B.V. aansprakelijk is voor de omstandigheid die tot de recall heeft geleid, en ii) Food Fellows B.V. is geraadpleegd en inspraak heeft gehad alvorens de recall is uitgevoerd, alsmede iii) vast komt te staan dat de Wederpartij zich als een redelijk handelend en redelijk bekwaam vakgenoot heeft gedragen en heeft getracht de kosten die met de recall gepaard zijn gegaan zo beperkt mogelijk te houden.
7. Indien de wederpartij aanspraak wil maken op een schadevergoeding ten gevolge van een gebrek zal deze niet gehonoreerd worden indien dit gebrek veroorzaakt is door: i) onzorgvuldig, onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van een product. ii) gebruik is gemaakt van het product na de houdbaarheidsdatum. iii) onjuiste opslag of onderhoud door de wederpartij.

Artikel 11 Overmacht
1. In geval van overmacht is Food Fellows B.V. gerechtigd hetzij de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten hetzij de Overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat de Wederpartij enige vordering ter zake schadevergoeding jegens haar (Food Fellows B.V.) aanhangig kan maken.
2. Als overmacht aan de zijde van Food Fellows B.V. wordt – onder meer – aangemerkt:
- stakingen zijdens de werknemers van Food Fellows B.V. dan wel door haar – ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst – ingeschakelde derden;
- ziekte van werknemers van Food Fellows B.V. dan wel door haar – ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst – ingeschakelde derden;
- maatregelen en/of verboden door de Nederlandse en/of vreemde overheid waaraan Food Fellows B.V. is gebonden;
- niet voorzienbare en niet voorspelbare verkeersbelemmeringen;
- ongeluk(ken) met een ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst ingezet transportmiddel alsmede onvoorziene technische gebreken aan deze transportmiddelen;
- (toerekenbare) tekortkoming in de nakoming door toeleveranciers van Food Fellows B.V.;
- diefstal van zaken benodigd voor het uitvoeren van de Overeenkomst;
- alsmede alle overige onvoorziene omstandigheden die Food Fellows B.V. beletten de Overeenkomst tijdig en naar behoren uit te voeren en die niet voor rekening en risico van Food Fellows B.V. komen.
3. Indien Food Fellows B.V. bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, dan is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. geleverde deel afzonderlijk te factureren. Wederpartij is alsdan gehouden de factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.
4. Alle overeenkomsten die zien op de verkoop van agrarische producten geschieden onder oogstvoorbehoud. Wanneer ten gevolge van een tegenvallende oogst met betrekking tot de hoeveelheid en/of kwaliteit van agrarische producten zoveel producten minder beschikbaar zijn, waaronder ook wordt verstaan afkeuring door daartoe bevoegde instanties dan bij het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs mocht worden verwacht, dan heeft Food Fellows B.V. het recht de door haar verkochte hoeveelheden dienovereenkomstig te verminderen. Door levering van dit aldus verminderde aantal, voldoet Food Fellows B.V. geheel aan haar leveringsverplichtingen. Food Fellows B.V. is alsdan niet gehouden tot het leveren van vervangende agrarische producten en is tevens niet aansprakelijk voor welke schade dan ook.

Artikel 12 Verzuim en ontbinding
1. Indien de Wederpartij niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting welke voor hem uit de met Food Fellows B.V. gesloten Overeenkomst c.q. de wet mocht voortvloeien, waaronder de verplichting tot tijdige betaling zoals opgenomen in artikel 8 van deze Algemene Verkoopvoorwaarden, is de Wederpartij zonder ingebrekestelling in verzuim en is Food Fellows B.V. gerechtigd uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of die Overeenkomst en direct daarmee samenhangende Overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat Food
8 April 2019
Fellows B.V. tot enige schadevergoeding is gehouden en onverminderd de Food Fellows B.V. verder toekomende rechten.
2. Indien de Wederpartij in verzuim is, is hij aan Food Fellows B.V. verschuldigd de wettelijke (handels)rente alsmede alle (buiten)gerechtelijke kosten die Food Fellows B.V. redelijkerwijs heeft moeten maken teneinde de aansprakelijkheid van Wederpartij vast te stellen en/of het verkrijgen van voldoening van zijn vordering, en die vallen onder de reikwijdte van artikel 6:96 lid 2 BW.
3. In geval van (voorlopige) surséance van betaling of faillissement van de Wederpartij, stillegging of liquidatie van het bedrijf van de Wederpartij, zullen alle Overeenkomsten met de Wederpartij van rechtswege ontbonden zijn, tenzij Food Fellows B.V. de Wederpartij binnen een redelijke termijn meedeelt nakoming van (een deel) van de betreffende Overeenkomst(en) te verlangen, in welk geval Food Fellows B.V. zonder ingebrekestelling gerechtigd is de uitvoering van de betreffende Overeenkomst(en) op te schorten, totdat de betaling voldoende zeker is gesteld, onverminderd de Food Fellows B.V. verder toekomende rechten.
4. Food Fellows B.V. heeft het recht de Overeenkomst te beëindigen indien er zijdens Wederpartij sprake is van blijvende overmacht. Wederpartij zal alsdan alle door Food Fellows B.V. gemaakte en nog te maken kosten aan Food Fellows B.V. vergoeden.
5. In elk van de in de leden 1, 2, 3 en 4 van dit artikel genoemde gevallen zijn alle vorderingen van Food Fellows B.V. op Wederpartij onmiddellijk opeisbaar en is Wederpartij gehouden tot onmiddellijke teruggave van verhuurde dan wel onbetaald gebleven zaken.
6. Wederpartij dient Food Fellows B.V. onverwijld in te lichten indien beslag wordt gelegd op roerende- dan wel onroerende zaken die in eigendom aan Food Fellows B.V. toebehoren en welke Wederpartij in het kader van uitvoering van de Overeenkomst onder zich heeft.
7. Wederpartij dient in geval van faillissement of surseance van betaling direct Food Fellows B.V. hieromtrent in te lichten, en een deurwaarder, curator of bewindvoerder onverwijld de Overeenkomst te tonen en daarbij te wijzen op de eigendomsrechten van Food Fellows B.V.

Artikel 13 Emballage
1. Food Fellows B.V. kan in het kader van de levering van haar zaken gebruik maken van emballage. Tot emballage worden – onder meer – gerekend pallets en kratten. Indien Food Fellows B.V. ter zake statiegeld in rekening brengt en schriftelijk is overeengekomen dat Wederpartij de emballage in kan leveren, dan geldt dat de emballage retour wordt genomen tegen de op het moment van teruggave geldende factuurprijs. Voor het in ontvangst nemen van retourgeleverde emballage zal eventueel een vaste kostenvergoeding in rekening worden gebracht.
2. De emballage die de Wederpartij in wenst te leveren dient dusdanig schoon en fris te zijn dat zij – zonder verdere handelingen zijdens Food Fellows B.V. geschikt is voor gebruik ten behoeve van verse eetbare tuinbouwproducten.
3. Indien het retourneren van emballage plaats zal vinden via eigen transportmiddelen van Food Fellows B.V. dient de Wederpartij ervoor zorg te dragen dat de emballage gesorteerd voor transport gereed staat.
4. Niet door Food Fellows B.V. geleverde emballage wordt alleen teruggenomen indien schriftelijk overeengekomen en voor zover Food Fellows B.V. de desbetreffende emballage zelf in haar eigen assortiment voert en de emballage in goede staat verkeert.
Artikel 14 Industriële en intellectuele eigendomsrechten
1. Food Fellows B.V. behoudt zich eventuele rechten van intellectuele en/of industriële eigendom (merken) met betrekking tot door haar geleverde producten uitdrukkelijk voor.
2. Het is de Wederpartij niet toegestaan met gebruik van door Food Fellows B.V. geleverde producten inbreuk te maken op intellectuele en/of industriële eigendomsrechten van een derde. ( Food Fellow B.V. heeft voor dit gebruik een geldige licentie.) Wederpartij vrijwaart Food Fellows B.V. voor eventuele aanspraken van derden uit hoofde van een inbreuk op intellectuele en/of industriële eigendomsrechten die worden gemaakt met behulp van de door Food Fellows B.V. geleverde zaken, en die plaats vinden nadat Food Fellows B.V. de zaken aan Wederpartij heeft geleverd.

Artikel 14 Toepasselijk recht
1. De rechtsverhouding tussen Food Fellows B.V. en Wederpartij wordt beheerst door Nederlands recht.
2. In geval van interpretatieverschil tussen een vertaling van deze voorwaarden met de Nederlandse tekst van deze voorwaarden, is de Nederlandse versie maatgevend.

Artikel 15 Informatieverzameling
1. Ter optimalisatie van haar bedrijfsvoering maakt Food Fellows B.V. gebruik van apparatuur waarmee door middel van radiografische, elektronische en/of andere signalen gegevens, waaronder temperatuur- en locatiegegevens, kunnen worden verzameld met betrekking tot afgeleverde zaken. De Wederpartij geeft hierbij toestemming aan Food Fellows B.V. voor het verzamelen en gebruiken van de betreffende informatie en erkent dat de rechten ten aanzien van de verzamelde informatie toebehoren aan Food Fellows B.V..

Artikel 16 Geschillen
1. Geschillen voortvloeiende uit een opdracht, offerte, aanbod, of Overeenkomst waarop deze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing zijn, inclusief conflicten die zien op deze Algemene Verkoopvoorwaarden, zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement alwaar Food Fellows B.V. is gevestigd, met dien verstande dat deze forumkeuze het recht van Food Fellows B.V. om een geschil te beslechten via arbitrage of bindend advies, onverlet laat.
2. Partijen kunnen in afwijking van het bepaalde in lid 1 van dit artikel schriftelijk overeenkomen de beslechting van het geschil over te laten aan de bevoegde rechter in een ander arrondissement.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2019 - 2023 Food Fellows shop | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel